Wat is Jenaplan?

Wat is een Jenaplanschool?

In het jenaplanonderwijs zitten kinderen van verschillende leeftijden in stamgroepen bij elkaar. De vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren zijn ook de vier basisactiviteiten op school: spreken, spelen, werken en vieren.

Jenaplanscholen vallen onder het algemeen bijzonder onderwijs. Een jenaplanschool is een gemeenschap van kinderen, leraren en ouders. Leraren zijn professionele opvoeders. Ouders hebben een deel van de opvoeding van hun kinderen aan de school overgedragen, maar in het onderwijs spelen ze op allerlei niveaus een belangrijke rol. Een keuze voor een jenaplanschool moet daarom een bewuste keuze zijn.

Spreken, spelen, werken en vieren

Het onderwijs is gericht op de opvoeding van kinderen en omvat veel meer dan het aanleren van schoolse kennis en vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Kinderen leren door mee te doen aan de zogenaamde basisactiviteiten: spreken, spelen, werken en vieren. Dat zijn de vier basisactiviteiten waarin mensen leven en leren.

Stamgroepen

De school gaat er vanuit dat kinderen heel verschillend zijn; ze kunnen veel van elkaar leren. Daarom worden ze in stamgroepen geplaatst die bestaan uit kinderen van verschillende leeftijden, zoals dat ook in een gezin het geval is.

Een paar basisprincipes van het Jenaplanonderwijs

  • De leerstof wordt ontleend aan de leef- en belevingswereld van kinderen én aan belangrijke cultuurgoederen uit de maatschappij.
  • Het onderwijs wordt uitgevoerd in pedagogische situaties en met pedagogische middelen.
  • Het onderwijs wordt vormgegeven door een ritmische afwisseling van de basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering.
  • Kinderen van verschillende leeftijden en ontwikkelingsniveaus worden samen in stamgroepen geplaatst. Dat stimuleert het leren van en zorgen voor elkaar.
  • Zelfstandig spelen en leren worden afgewisseld en aangevuld door gestuurd en begeleid leren. Het initiatief van de kinderen speelt altijd een belangrijke rol.
  • Wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken.
  • Gedrags- en prestatiebeoordeling van een kind vindt zoveel mogelijk plaats vanuit de eigen ontwikkelingsgeschiedenis van het kind, en in samenspraak met hem.

Geschiedenis van Jenaplan

Kleine geschiedenis van het Jenaplan. In 1964 werden de eerste Jenaplanscholen in ons land opgericht. In Nederland zijn ongeveer 200 Jenaplanscholen. In de vernieuwingsbeweging in opvoeding en onderwijs die na 1920 een vlucht nam, speelde pedagoog Peter Petersen een grote rol. Net als tijdgenoten Montessori en Freinet begon hoogleraar Petersen, in de Duitse stad Jena, met een concept waar het unieke kind tot zijn recht komt. Dit als antwoord op het idee van de maakbaarheid van kinderen in het klassikale onderwijs. Petersen ging juist uit van verschillen, maakte groepen van meerdere leeftijden bij elkaar, en liet ze door samenwerken tot leren komen. Ook zocht hij de verbinding tussen vakken met wereldoriëntatie als centrum van het onderwijs. Deze vernieuwing kan gezien worden als visie op onderwijs, opvoeding en maatschappij. Jenaplan in 1925 . Eind jaren ’40 van de vorige eeuw ontwierp hij een totaalopzet voor het onderwijs aan kinderen van 4 tot 18 jaar. In de jaren ’50 en ’60 ontstonden er verschillende jenaplanscholen in Duitsland.

Jenaplan in Nederland

In Nederland werd jenaplan geïntroduceerd door Suus Freudenthal-Lutter. Zij ontdekte jenaplan in 1955 en werd de voorvechtster van de Nederlandse jenaplanbeweging.

Korte biografie Jenaplanbasisschool De Buizerd is gelegen in de vogelbuurt in Wijchen-Noord. We zijn gestart in 1950 als Openbare Lagere school Alverna. Het was de eerste openbare school in een Katholiek bolwerk. In 1960 veranderde de naam in de Prins Willem Alexanderschool. De naam De Buizerd is door een leerling aan onze school gegeven toen kleuterschool de Springplank en lagere school Prins Willem Alexander in 1985 één basisschool werden. Vervolgens heeft het team gekozen om het Jenaplanconcept in te voeren.