Verlof aanvragen

Regels voor verlof (Art. 13a/14 WPO)

Onderwijs is een recht voor kinderen. School, in de persoon van de directeur, moet er voor waken dat kinderen de onderwijstijd krijgen waar ze recht op hebben. Je kunt verlof aanvragen voor de volgende redenen:

  • huwelijk van ouder / verzorger / familie;
  • begrafenis familie;
  • huwelijksjubileum van ouders of grootouders (voor de feestdag zelf);
  • beroep op vrijstelling buiten de reguliere schoolvakanties; u bent door werk niet in de gelegenheid binnen één schooljaar, twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan (werkgeversverklaring verplicht, minstens 8 weken van tevoren aanvragen);
  • verlof voor bijzondere omstandigheden (toelichting vereist, ter beoordeling aan de directeur).

Verlof vraag je twee weken van te voren aan, het formulier kun je halen bij de administratie of directie. Waar het om meer dan 10 dagen verlof gaat, beslist de leerplichtambtenaar.