Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft een ouder- en personeelsgeleding. Tezamen bespreken zij het beleid van de school en laten met regelmaat de directeur hierbij aansluiten. Bij nieuw beleid wordt de MR gevraagd mee te denken en heeft ook daadwerkelijk advies- of instemmingsrecht. Momenteel bestaat de MR uit de volgende personen:

Oudergeleding: Fleur van Veghel, Mayke Loeffen, Jim van der Aa. 

     

Personeelsgeleding: Wieneke Roest, Wim Cuppens, Lieke van Baardewijk

  • GMR-lid namens de Buizerd: Wim Cuppens

In grote lijn is het takenpakket van de MR in drie zaken onder te verdelen:

Schooltaken
Te denken valt hierbij aan bestuurlijke zaken, sollicitaties, gebouw en onderhoud, ARBO, de financiële huishouding en onderwijszaken (schoolplan). De MR heeft hierin soms een adviserende rol, soms  instemmingsrecht.
Ouderzaken
Dit is een zelfopgelegde rol. Soms is de drempel om contact met school op te nemen hoog. Omdat in de MR ook ouders vertegenwoordigd zijn, is het voor die ouders wellicht gemakkelijker om een MR-ouder aan te spreken en het geval voor te leggen. De MR speelt dit door naar de verantwoordelijken en /of betrokkenen. Waar nodig volgt de MR wat er gebeurt met het aangedragen punt en of ouders en school er samen uitkomen.
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger van alle medezeggenschapsraden die onder het bestuur, de stichting Kans en Kleur, vallen. De GMR fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur bij het benaderen van de scholen die onder het bestuur vallen. Let wel: het gaat hierbij om school overstijgende zaken die een gezamenlijk belang hebben. Voor zaken die de school direct raken, is nog steeds de MR het aanspreekpunt.

Voor alle duidelijkheid: de MR is niet de instantie die naar oplossingen gaat zoeken. Dat is een taak van de school (leerkracht, directeur, vertrouwenspersoon). De MR is een intermediair tussen ouders en school.

De MR hoopt met de verslaggeving in de nieuwsbrief u voldoende op de hoogte te houden over de ontwikkelingen. Wilt u iets doorgeven aan de MR of reageren op bovenstaande, geef dat even door aan de MR leden of mail dit naar buizerd.mr@kansenkleur.nl.