Onderbouw

In de onderbouw zitten de kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken ze samen en helpen elkaar, een wezenlijk onderdeel van het Jenaplan onderwijs. Groepsvorming is daarbij van belang, we gebruiken hierbij de methode “de gelukkige groep”.

De schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken of spelen.

Lezen

De kinderen starten in groep 3 met leren lezen. We gebruiken hierbij de methode van Lijn 3. Daarna gaan ze in groep 4 , de snelle lezers ook al in groep 3, verder met de methode Lekker Lezen. Bij dit leesproces helpen ouders mee, door in kleine groepjes samen met de kinderen te lezen.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1, waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten. Voor de 4e jrs. is hier ook de taal – en spellingmethode aan gekoppeld, evenals het begrijpend lezen. Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Zelfstandig werken

De kinderen werken zelfstandig aan hun opdrachten. Ze kunnen daarbij een beroep doen op andere kinderen of de leerkracht. Dit is een proces, waarbij de kinderen moeten leren ,waar nodig, om hulp te vragen. Een proces waarbij ze leren om zelfverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Rekenen

Hiervoor gebruiken we de methode “Wereld in getallen”, waarbij van vanuit handelend rekenen komen tot het maken van “echte” sommen.
Bij bovenstaande vakken bieden we de leerstof aan, die zoveel mogelijk aansluit bij het niveau van het kind.

Ouders

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van de stamgroep een kringavond, waarin wordt uitgelegd waar we dit schooljaar mee bezig zijn. Hierbij komen uiteraard ook de praktische zaken aan de orde. Na ongeveer 6 weken zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders met de leerkracht, waarin we samen kijken wat voor uw kind van belang is. Verder zijn er 2 keer per jaar oudergesprekken, waarbij de rapportage wordt besproken. Uiteraard kunt u tussentijds afspraken maken met de leerkrachten, om elkaar te informeren over de ontwikkeling van uw kind.