Bovenbouw

Schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken.

Lezen

In de bovenbouw zijn we op het gebied van technisch lezen met name bezig met het onderhouden van het leesniveau. We besteden extra tijd aan leesbevordering en leesplezier. De kinderen die nog niet op het niveau van groep 7/8 zijn, worden extra begeleid. Daarnaast besteden we in de bovenbouw aandacht aan begrijpend lezen. Dit doen we aan de hand van Nieuwsbegrip, Alles-Apart en W.O.-teksten. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee op het gebied van begrijpend lezen. We hanteren verschillende werkvormen om de leesmotivatie te bevorderen.

Rekenen & taal

In groep 7/8 werken we met de rekenmethode “Wereld In Getallen” Hierbij maken wij gebruik van de digitale versie en verwerken de leerlingen het geleerde op de tablet. Ook voor rekenen krijgen de kinderen huiswerk om thuis te maken. Dit huiswerk passen we aan op het niveau van het individuele kind.

Taalonderwijs wordt verzorgd met behulp van de methode “Alles Apart” die aansluit bij de methode voor Wereld Oriëntatie. Naast de methodes worden ook digitale middelen ingezet en worden de kinderen gestimuleerd om veel eigen teksten te schrijven.

Sport

In de bovenbouw zijn er veel toernooien waar wij aan deelnemen. Ook is er jaarlijks een sportdag. We doen als school ook eens in de drie jaar mee met de schoolsportolympiade. We hebben daarnaast verschillende sportverenigingen die clinics komen geven.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1 waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten.  In deze projecten komen gedurende de schoolloopbaan van je kind alle domeinen aan bod.

De domeinen:

  1. Aardrijkskunde
  2. Cultuur
  3. Geschiedenis
  4. Techniek
  5. Natuur

Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Voortgezet onderwijs

In de bovenbouw is er veel aandacht voor de overgang PO – VO. De kinderen zijn in groep 7 al bezig met zich te oriënteren op verschillende middelbare scholen. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies en halverwege groep 8 krijgen de kinderen het definitieve advies.

Huiswerk

De kinderen krijgen wekelijks huiswerk op niveau om te wennen en te plannen. Daarnaast is het extra inoefening van de lesstof die de kinderen thuis maken, om zo ook ouders te betrekken bij de leerstof.

Kamp & musical

In het begin van het schooljaar in groep 7/8 gaan de kinderen drie dagen op kennismakingskamp. Het schooljaar sluiten we in de bovenbouw altijd af met een spectaculaire musical.