Bovenbouw

Schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken.

Lezen

In de bovenbouw zijn we op het gebied van technisch lezen met name bezig met het onderhouden van het leesniveau. We besteden extra tijd aan leesbevordering en leesplezier. De kinderen die nog niet op het niveau van groep 7/8 zijn, worden extra begeleid. Daarnaast besteden we in de bovenbouw aandacht aan begrijpend lezen. Dit doen we aan de hand van Nieuwsbegrip, Alles-Apart en W.O.-teksten. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee op het gebied van begrijpend lezen. We hanteren verschillende werkvormen om de leesmotivatie te bevorderen.

Rekenen & taal

In groep 7/8 werken we met de rekenmethode “Wereld In Getallen” Hierbij maken wij gebruik van de digitale versie en verwerken de leerlingen het geleerde op de tablet. Ook voor rekenen krijgen de kinderen huiswerk om thuis te maken. Dit huiswerk passen we aan op het niveau van het individuele kind.

Taalonderwijs wordt verzorgd met behulp van de methode “Alles Apart” die aansluit bij de methode voor Wereld Oriëntatie. Naast de methodes worden ook digitale middelen ingezet en worden de kinderen gestimuleerd om veel eigen teksten te schrijven.

Sport

In de bovenbouw zijn er veel toernooien waar wij aan deelnemen. Ook is er jaarlijks een sportdag. We doen als school ook eens in de drie jaar mee met de schoolsportolympiade. We hebben daarnaast verschillende sportverenigingen die clinics komen geven.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1 waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten.  In deze projecten komen gedurende de schoolloopbaan van je kind alle domeinen aan bod.

De domeinen:

 1. Aardrijkskunde
 2. Cultuur
 3. Geschiedenis
 4. Techniek
 5. Natuur

Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Voortgezet onderwijs

In de bovenbouw is er veel aandacht voor de overgang PO – VO. De kinderen zijn in groep 7 al bezig met zich te oriënteren op verschillende middelbare scholen. Eind groep 7 krijgen de kinderen een voorlopig advies en halverwege groep 8 krijgen de kinderen het definitieve advies.

Huiswerk

De kinderen krijgen wekelijks huiswerk op niveau om te wennen en te plannen. Daarnaast is het extra inoefening van de lesstof die de kinderen thuis maken, om zo ook ouders te betrekken bij de leerstof.

Kamp & musical

In het begin van het schooljaar in groep 7/8 gaan de kinderen drie dagen op kennismakingskamp. Het schooljaar sluiten we in de bovenbouw altijd af met een spectaculaire musical.

Middenbouw

In de middenbouw zitten de kinderen van groep 5 en 6 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken ze samen en helpen elkaar, een wezenlijk onderdeel van het Jenaplan onderwijs. Groepsvorming is daarbij van belang, we gebruiken hierbij de methode “de gelukkige groep”.

De schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken.

Lezen

Het leesproces dat in groep 3&4 is opgestart, krijgt in de middenbouw vervolg middels het Maatjes Lezen en Lekker Lezen. De kinderen die nog niet op het niveau van groep 5/6 zijn, worden extra begeleid. Er is veel aandacht voor het samen hardop lezen. We besteden extra tijd aan  leesbevordering en leesplezier. De meeste kinderen gaan met AVI+ naar de bovenbouw.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1 waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten.  In deze projecten komen gedurende de schoolloopbaan van je kind alle domeinen aan bod.
De domeinen:

 1. Aardrijkskunde
 2. Cultuur
 3. Geschiedenis
 4. Techniek
 5. Natuur

Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Zelfstandig werken

De kinderen werken zelfstandig aan hun opdrachten. Ze kunnen daarbij een beroep doen op andere kinderen of de leerkracht. Dit is een proces, waarbij de kinderen moeten leren ,waar nodig, om hulp te vragen. Een proces waarbij ze leren om zelfverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Rekenen – Taal

In groep 5&6 werken we met de rekenmethode “Wereld In Getallen” Hierbij maken wij gebruik van de digitale versie en verwerken de leerlingen het geleerde op de tablet.

Taalonderwijs wordt verzorgd met behulp van de methode “Alles Apart” die aansluit bij de methode voor Wereld Oriëntatie.
Naast de methodes worden ook digitale middelen ingezet en worden de kinderen gestimuleerd om veel eigen teksten te schrijven.
Nieuwsbegrip is een actuele methode die we inzetten voor begrijpend lezen.  Ook teksten van “Alles in 1” worden gebruikt om begrijpend lezen te oefenen.

Ouders

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van de stamgroep een kringavond, waarin wordt uitgelegd, waar we gedurende het schooljaar mee bezig zullen zijn. Hierbij komen uiteraard ook praktische zaken aan de orde. Na ongeveer 6 weken zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders met de leerkrachten.

Naar aanleiding van het eerste rapport rond februari spreken de leerkrachten alle ouders over de ontwikkeling van hun kind.  Uiteraard is er tussendoor gelegenheid om afspraken te maken met de leerkrachten.

Kleuterbouw

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de kleuterbouw.

De essenties van ons Jenaplanonderwijs geven de kleuterbouw alle ruimte om aan te sluiten bij beleving en ontwikkelingsbehoefte van het kind. Bij ons zitten 4, 5 en 6 jarige kleuters bij elkaar in de stamgroep.

Bij de kleuters:

 • Leveren kinderen een eigen bijdrage aan gezamenlijke activiteiten en worden ze door de leerkracht gestimuleerd verder te kijken
 • Koppelt de leerkracht betekenisvolle activiteiten aan eigen initiatieven van de kinderen
 • Wordt de klas samen met de kinderen regelmatig omgetoverd tot winkel, restaurant, museum of ziekenhuis. Binnen het gekozen thema worden vaardigheden en omgangsvormen geleerd in een zinvolle context
 • Zorgt de leerkracht ervoor dat activiteiten beschikbaar zijn op het niveau van het kind en net erboven. Zo kan het kind de uitdaging zelfstandig aangaan of juist een ander helpen. Niets is zo bevredigend als een opdracht zelf uit te kunnen voeren, tegelijkertijd is er geen vorm van leren zo effectief als de ander iets uitleggen

Wat doen we in de kleuterbouw op gebied van wereldoriëntatie?

In de eerste twee maanden van het schooljaar gaan we aan de slag met het project “de gelukkige groep.” Dit is een project waarbij het sociale en emotionele aspect belangrijk is. We leren elkaar kennen en we werken aan groepsvorming. We gebruiken hierbij de methode de 10 wenken voor een gelukkige groep “de Geluksvogels” en voor het zelfstandig werken gebruiken we “Vraag het de kinderen”, dit zijn beide methoden van Het Kan.

De kleuterbouwleerkrachten hebben in 2017 ook de opleiding gevolgd speciaal voor het kleuteronderwijs op het gebied van Kindgericht werken.

In de maanden oktober en november 2018 komen de herfst, Kinderboekenweek en het project “Bovenin de lucht”aan bod.

November en december staan in teken van het project “Kunst “, het seizoen de winter, Sint en de Kerst. In januari starten we met het project “Wanneer was dat?”. In februari gaat het project verder en komt de carnaval nog aan bod. Maart en april gaan we werken aan de lente en het project “Hoe werkt het?”. In mei en juni sluiten we het jaar af met het project “Wat groeit en bloeit.”

In de wo projecten wordt ook het taal en rekenonderwijs geïntegreerd. In de kleuterbouw werken we met het beredeneerd aanbod op gebied van rekenen en taal van Het Kan.

We hebben een leerlingvolgsysteem Looqin waar we de ontwikkeling van elke kleuter nauw volgen. Twee keer paar jaar krijgen kleuters een rapport mee en vinden er oudergesprekken plaats.

Onderbouw

In de onderbouw zitten de kinderen van groep 3 en 4 bij elkaar in de stamgroep. Daar waar mogelijk werken ze samen en helpen elkaar, een wezenlijk onderdeel van het Jenaplan onderwijs. Groepsvorming is daarbij van belang, we gebruiken hierbij de methode “de gelukkige groep”.

De schoolwoonkamer

De kinderen werken, leren en spelen samen in de klas. Hierbij leren ze rekening te houden met elkaar en verantwoording te dragen voor datgene wat binnen de groep gebeurt. Binnen de groep hebben we een vaste kring, daarnaast zijn er werkplekken. In de kring krijgen de kinderen instructie over het werk dat ze later gaan maken. In principe kunnen de kinderen zelf een plek kiezen, waar ze kunnen werken of spelen.

Lezen

De kinderen starten in groep 3 met leren lezen. We gebruiken hierbij de methode van Lijn 3. Daarna gaan ze in groep 4 , de snelle lezers ook al in groep 3, verder met de methode Lekker Lezen. Bij dit leesproces helpen ouders mee, door in kleine groepjes samen met de kinderen te lezen.

Wereldoriëntatie

We werken met de methode Alles in 1, waarbij we door het jaar heen werken aan 5 projecten. Voor de 4e jrs. is hier ook de taal – en spellingmethode aan gekoppeld, evenals het begrijpend lezen. Naast deze projecten is er natuurlijk ook aandacht voor Sint, Kerst en carnaval.

Zelfstandig werken

De kinderen werken zelfstandig aan hun opdrachten. Ze kunnen daarbij een beroep doen op andere kinderen of de leerkracht. Dit is een proces, waarbij de kinderen moeten leren ,waar nodig, om hulp te vragen. Een proces waarbij ze leren om zelfverantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.

Rekenen

Hiervoor gebruiken we de methode “Wereld in getallen”, waarbij van vanuit handelend rekenen komen tot het maken van “echte” sommen.
Bij bovenstaande vakken bieden we de leerstof aan, die zoveel mogelijk aansluit bij het niveau van het kind.

Ouders

In het begin van het schooljaar is er voor de ouders van de stamgroep een kringavond, waarin wordt uitgelegd waar we dit schooljaar mee bezig zijn. Hierbij komen uiteraard ook de praktische zaken aan de orde. Na ongeveer 6 weken zijn er kennismakingsgesprekken voor de ouders met de leerkracht, waarin we samen kijken wat voor uw kind van belang is. Verder zijn er 2 keer per jaar oudergesprekken, waarbij de rapportage wordt besproken. Uiteraard kunt u tussentijds afspraken maken met de leerkrachten, om elkaar te informeren over de ontwikkeling van uw kind.