Verlof aanvragen

Regels voor verlof (Art. 13a/14 WPO) Onderwijs is een recht voor kinderen. School, in de persoon van de directeur, moet er voor waken dat kinderen de onderwijstijd krijgen waar ze recht op hebben. U kunt verlof aanvragen voor de volgende redenen:

*huwelijk van ouder / verzorger / familie;

*begrafenis familie;

*huwelijksjubileum van ouders of grootouders (voor de feestdag zelf);

*beroep op vrijstelling buiten de reguliere schoolvakanties; u bent door werk niet in de gelegenheid in één schooljaar, twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan (werkgeversverklaring verplicht, minstens 8 weken van tevoren aanvragen);

*verlof voor bijzondere omstandigheden (toelichting vereist, ter beoordeling aan de directeur).

Verlof vraagt u twee weken van te voren aan, het formulier kunt u halen bij de administratie, directie of van de website downloaden. Waar het om meer dan 10 dagen verlof gaat, beslist de leerplichtambtenaar.