De Medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding en bestaat momenteel uit de volgende personen:
 
Oudergeleding:
Heidi van Heumen (secretaris), Marlo Kengen en Raimond van der Logt.
Personeelsgeleding:
Wieneke Roest (voorzitter), Inge Scholten en Marianne Kapel
 
GMRlid namens de Buizerd: Crépin Waldrich (ouder)
 
In grote lijnen is het takenpakket van de MR in drieën gesplitst;
 

Schooltaken;                                                                                                                                                                                                                                   Te denken valt hierbij aan bestuurlijke zaken, sollicitaties, gebouw en onderhoud, ARBO, de financiële huishouding en onderwijszaken (schoolplan). De MR heeft hierin soms een adviserende rol, soms heeft de MR instemmingsrecht.

Ouderzaken;
Dit is een zelfopgelegde rol. Soms is de drempel om contact met school op te nemen hoog. Omdat in de MR ook ouders vertegenwoordigd zijn, is het voor die ouders waarschijnlijk gemakkelijker om er op af te stappen en het geval voor te leggen. De MR speelt dit door naar de hierin verantwoordelijken en/of betrokkenen. Vervolgens houdt de MR de vinger aan de pols door te volgen wat er verder mee gebeurt, en of dit naar tevredenheid gebeurt. Zo nodig kan de MR weer ingrijpen.

GMR;                                                                                                                                                                                                                                                 De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger van alle medezeggenschapsraden die onder het bestuur, de stichting Kans en Kleur, vallen. De GMR fungeert als aanspreekpunt voor het bestuur bij het benaderen van de scholen die onder het bestuur vallen. Let wel: het gaat hierbij om schooloverstijgende zaken die een gezamenlijk belang hebben. Voor zaken die de school direct raken, is nog steeds de MR het aanspreekpunt.

Voor alle duidelijkheid: de MR is niet de instantie die naar oplossingen gaat zoeken. Dat is een taak van de school (leerkracht, directeur, vertrouwenspersoon). De MR is een intermediair tussen ouders en school.

De MR hoopt met de verslaggeving in de nieuwsbrief u voldoende op de hoogte te houden over de ontwikkelingen.

Wilt u iets doorgeven aan de MR of reageren op bovenstaande, geef dat even door aan de MR leden of mail dit aan  mr@bsbuizerd.nl .